REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG PRZEZ INTERNET

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez  3S FINANCIAL GROUP sp. z o.o. pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław,  KRS 0000665178, REGON 366639069, NIP 8971835846 wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail office@botman.pl
2. Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i  obowiązki Sprzedawcy i Kupującego (dalej zwanymi odpowiednio: „Usługodawcą” oraz  „Klientem”).
3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia  umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie oraz innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
4. Składając zamówienie w Serwisie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Definicje

§ 2
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:
1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis  internetowy pod adresem www.botman.pl
2. Serwis – strona internetowa www.botman.pl zawierająca platformę pozwalającą na wyszukiwanie i pozyskiwanie klientów w ramach wykupionej Usługi, stworzona przez Usługodawcę.
3. Usługodawca – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu, którym jest:
3S FINANCIAL GROUP sp. z o.o. pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, KRS 0000665178, REGON 366639069, NIP 8971835846
Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:
– adres pocztowy:  3S FINANCIAL GROUP sp. z o.o. pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, KRS 0000665178, REGON 366639069, NIP 8971835846
– numer telefonu i/lub faksu: 889-220-990
– adres poczty elektronicznej: office@botman.pl
4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba  fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi;
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
7. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi;
9. Lead – dane kontaktowe potencjalnych klientów wyszukanych i pozyskanych przez Bota w procesie przedsprzedażowym;
10. Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa polegająca na wyszukiwaniu i pozyskiwaniu Leadów, o których informacje przekazywane są Klientowi w celu udostępnienia im oferty Klienta lub nawiązania współpracy gospodarczej;
11. Bot – narzędzie (oprogramowanie) stworzone przez Usługodawcę dedykowane do wyszukiwania i pozyskiwania Leadów – w oparciu o kontakty Klienta w danych serwisach społecznościowych – w celu zrealizowania Usługi;
12. Okres Abonamentowy – okres 1-miesięczny, 3-miesięczny, 6-miesięczny lub 12-miesięczny, począwszy od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania opłaty za Usługę przez Klienta;
13. Opłata / Cena – określona przez Usługodawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta okresu abonamentowego, oraz rodzaju produktu.
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
15. Rozporządzanie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
17. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

III. Warunki zawarcia umowy

§ 3
1. Aby uzyskać dostęp do Usługi Klient rejestruje Konto Klienta w Serwisie pod adresem: www.botman.pl
2. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
3. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Usługodawca potwierdza wiadomością e-mail.
4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
5. Rejestrując konto Klienta w Serwisie Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.
6. Instrukcja uruchomienia Bota oraz instrukcja obsługi Bota dostępne są w serwisie internetowym pod adresem: www.jamesbot.pl

IV. Ceny i Płatności

§ 4
1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
2. Jeżeli stałe zlecenie płatnicze jest dostępne i Klient wybierze tę formę płatności, Usługodawca zostaje upoważniona do obciążenia konta Klienta z tytułu zamówień wysłanych w dniu lub po dniu ich zapłaty, a Klient zobowiązuje się zapewnić wystarczające środki na swoim koncie. W przypadku braku środków na koncie Usługodawca nie zrealizuje usług.
3. Jeżeli po upływie Okresu Abonamentowego Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany, a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.
4. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
5. Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu: PayPal, Stripe, tpay oraz innych.

V. Prawa Autorskie

§ 5
Treści zamieszczone na Serwisie, Bot oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Serwis, stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży, powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

§ 6
1. Jeśli w toku zakupu Usługi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia przekazane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
4. Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niewykorzystanie formularza w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o bezskuteczności odstąpienia.
5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

VII. Warunki świadczenia usług

§ 7
1. Korzystanie z Serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej Chrome – w najnowszej wersji dostępnej na dzień 10.05.2022 r.
2. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie

VIII. Prawa i obowiązki Usługodawcy

§ 8
Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na wyszukiwaniu i pozyskiwaniu klientów, przy wykorzystaniu Bota, o których informacje przekazywane są Klientowi w celu udostępnienia im oferty Klienta lub nawiązania współpracy gospodarczej.

§ 9
1. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi.
2. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawce porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.
3. Wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej www.botman.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Systemu celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Systemu.

IX. Odpowiedzialność za wady

§ 10
1. Obowiązkiem Usługodawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad fizycznych lub prawnych.
2. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres www.botman.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie, opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia, podanie wersji i nazwy przeglądarki
internetowej na której występuje wskazany problem.
5. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Usługodawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

X. Ochrona Danych Osobowych

§ 11
1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Usługodawca, tj. 3S Financial Group Sp. Z o.o.
2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z: Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych; Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.
4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
5. W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, numer NIP.
6. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
7. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności i plików cookies. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

XI. Postanowienia Końcowe

§ 12
1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.