Polityka prywatności 3S FINANCIAL GROUP Sp. z o.o.

www.botman.pl

Definicje

1. Administrator – 3S FINANCIAL GROUP Sp.z o.o., plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, KRS 0000665178, NIP 8971835846, REGON 366639069;
2. Użytkownik/Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku oferowanych przez Administratora usług;
3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora;
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, Daniel Kubach Business Solutions ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administratorzy

Administratorem danych osobowych jest 3S FINANCIAL GROUP Sp. z o.o., plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, KRS 0000665178, NIP 8971835846, REGON 366639069 oraz Zaufani Partnerzy, których pełna lista znajduje się w sekcji „Zaufani Partnerzy”.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez 3S FINANCIAL GROUP Sp.z o.o.. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez Administratora lub Zaufanych Partnerów na stronach i urządzeniach, które używane są podczas korzystania z jego usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług Administratora wystąpią, co do zasady trzy z nich:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działań – na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – przed zawarciem umowy;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) w celu obsługi reklamacji;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 3S Financial Group Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:
a) oferowania i obsługi produktów lub usług własnych;
b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących 3S Financial Group Sp. z o.o.;
c) w celach analitycznych i statystycznych;
d) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej;
3) na podstawie odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:
a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);
b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych 3S FINANCIAL GROUP Sp. z o.o. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt a)-b) powyżej może być realizowany przez 3S Financial Group Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet).
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:
a) dane niezbędne do złożenia zamówienia zakupu tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
b) informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne służące rejestracji i logowaniu Użytkownika: nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło;
c) dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;
d) dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak tPay, PayU, FDP);
e) dane identyfikujące płatnika (imię i nazwisko, adres w przypadku klientów indywidualnych oraz nazwa firmy, adres siedziby i NIP w przypadku klientów firmowych) służące zaksięgowaniu płatności i wystawieniu odpowiedniego dowodu sprzedaży.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów;
b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących 3S FINANCIAL GROUP Sp. z o.o.;
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora;
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych 3S FINANCIAL GROUP Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Uprawnienia Użytkownika

Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
3) prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
5) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem, wymienione w sekcji „Kontakt w sprawie danych osobowych”.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty w serwisie, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Użytkownika, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Pliki Cookies

Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.
Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:
a. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;
b. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż
do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, zgodnie z instrukcją producenta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
Usługodawca wykorzystuje Cookies m.in. w celu uwierzytelniania Użytkownika na stronie Serwisu, utrzymywania sesji, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, analiz i badań oglądalności, a także świadczenia usług reklamowych.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz Zaufanym Partnerom.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Zaufanych Partnerów w celach marketingowych, które obejmują niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności w Serwisie.

Pełna lista Zaufanych Partnerów:
Billionaire Global Investments Sp. z o. o.,
INWAY SP. Z O. O.,
Lekcje Warte Miliony,
Time For Health,
Zdrowie bez leków (MEDIACOM PRESS Sp. z o.o.),
Daniel Kubach Business Solutions.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora w wybrany przez siebie sposób:
a. Wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@lekcjewartemiliony.pl
b. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lekcjewartemiliony.pl/kontakt/
c. Listownie na adres: 3S FINANCIAL GROUP Sp. z o.o., plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław